OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
TECHNOLÓGIA

Technológia čerpacích staníc sa skladá z nasledujúcich hlavných komponentov:

- dvojplášťová skladovacia nádrž výdajné zariadenie /výdajný stojan/                                                

- havarijná nádrž

- prepojovacie dvojplášťové potrubie

- elektrovýzbroj

- manipulačná odizolovaná plocha

- oceľové prestrešenie


Pre umiestnenie čerpacej stanice PHM je nutné dodržať všetky normatívne minimálne odstupové vzdialenosti a spojiť ich s požiadavkami investora na maximálnu prejazdnosť s využitím existujúcich komunikácií. Sú spracované dva základné varianty riešenia. Každý variant je tvorený skladovacou dvojplášťovou nádržou rady NDN, resp. PDN podľa priania zákazníka a vybavené kompletnou technológiou. Výdajný stojan je umiestený v skrinke, prípadne na nepriepustnej podeste s nášľapnými roštami, ktoré plnia funkciu ekovane na prípadné úkapy z výdajnej pištole. Terén okolo nádrže nemusí byť stavebne upravovaný, pod rám nádrže je nutné umiestniť betónové prahy v úrovni vozovky. Veľkosť manipulačnej plochy slúži k výdaju a stáčaniu pohonných hmôt, navrhuje sa k objemu nádrže a početnosti tankovania. Obvykle má rozmery 2000 x 3500 mm, musí byť izolovaná izoláciou odolávajúcou ropným látkam a zabraňujúcou priesaku. Zhotovuje sa z betónu HW4 (príp. zámkovej dlažby) a je vyspádovaná do zberného žľabu na jednej strane manipulačnej plochy a kde jej okraje, sú rovnobežné so smerom nájazdu vozidiel.



Variant A:

Odvod z manipulačnej plochy je napojený potrubím do odlučovača ropných látok (lapolu) AS TOP mini. Tento lapol je určený pre čistenie malých plôch do 40m2 a svojou kapacitou plne vyhovuje požiadavkom i v prípade náhlych prívalových dážďov. Po prečistení preteká voda ďalej potrubím so zaústením do existujúcej kanalizácie. Celá plocha je pozdĺžne i priečne zaistená obvodovými hranami a obrubníkmi proti úniku ropných látok z odizolovanej plochy v havarijných situáciach.








Variant B:


Odvod z manipulačnej plochy je napojený potrubím do bezodtokovej havarijnej nádrže, čím je zabránené úniku ropných produktov do kanalizácie. Havarijná nádrž je štandartne vybavená kontrolou preplnenia, koncovou plameňoistkou a potrebnými armatúrami. Naša firma dodáva túto havarijnú nádrž ako podzemnú oceľovú dvojplášťovú nádrž s kontrolou medzipriestoru a s kompletným vybavením. Zastrešenie – pre jeden jazdný pruh. Tento variant zastrešenia nadzemnej ČS je tvorený oceľovou konštrukciou, ktorá je ukotvená v betónových pätkách po bokoch stáčacej plochy. Na stĺpy sú privarené priečne nosníky a sú pokryté strešnou krytinou z pozinkovaného trapézového plechu. Dážďová voda zo zastrešenia je odvedená okapom po stĺpe priamo do dážďovej kanalizácie. Zastrešenie presahuje po celom svojom obvode okraje stáčacej plochy odážďový uhol v závislosti na prejazdnej výške konštrukcie - obvykle 4,5 m. V podhľade sú umiestnené osvetlovacie telesá pre osvetlenie výdajného miesta, po obvode môže byť dodána atika podľa priania zákazníka.


Variant C:

Realizácia dvoch predchádzajúcich variantov, ale s podzemnými dvojplášťovými nádržami
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok